JURIDISCHE BIJSTAND & ADVIES BIJ LETSELSCHADE Neem contact op voor een gratis en persoonlijk advies voor het verhalen van uw schade. Recht op schadevergoeding
Een letselschade kan ontstaan wanneer u door de schuld van een ander letsel heeft opgelopen. U heeft dan recht op schadevergoeding. 
Hoe verloopt het traject?
Na het eerste contact, wordt een afspraak gemaakt om het slachtoffer thuis te bezoeken. Tijdens dat gesprek worden alle wezenlijke punten (aansprakelijkheid/toedracht, de medische situatie, de sociale omstandigheden en arbeid) besproken die voor de letselschaderegeling belangrijk zijn. Vanzelfsprekend wordt ook de verschenen schade geïnventariseerd. De tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld. Indien aansprakelijkheid erkend wordt, kan de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar worden verzocht een eerste voorschot op de schade te betalen. Ook wordt gestart met het vergaren van medische informatie die nodig is om de claim te onderbouwen. Nadat de medische informatie is ontvangen, wordt de medisch adviseur verzocht advies uit te brengen. Tussentijds wordt contact met het slachtoffer onderhouden om te bekijken of er ontwikkelingen zijn ten aanzien van het letsel, de arbeidssituatie etc. De looptijd van een dossier is sterk afhankelijk van de ernst van het letsel. Bij een langer lopend traject (bijvoorbeeld omdat een slachtoffer nog onder medische behandeling is), verzoekt de advocaat de aansprakelijke partij om tussentijds voorschotten te verstrekken. Pas bij het intreden van een zogenaamde ‘medische eindtoestand’ kan worden bekeken of de schade afgewikkeld kan worden. Dit kan het geval zijn wanneer de eigen medisch adviseur en de medisch adviseur van de tegenpartij het eens zijn over de medische ongevalsgevolgen. Vanzelfsprekend wordt het slachtoffer bij het formuleren van de uitgangspunten voor de afwikkeling van de schade, nauw betrokken en wordt er helder gecommuniceerd. Welke schade kan ik verhalen op de tegenpartij?
Er zijn verschillende soorten schadeposten. Uiteraard is de vorderbaarheid afhankelijk van de situatie. Onderstaand een greep uit de meest voorkomende schadeposten:
Vergoeding in verband met huishoudelijke hulp (er krijgt een vergoeding wanneer medisch aantoonbaar is dat u door een ongeval uw huishoudelijke arbeid (tijdelijk) niet (volledig) kunt verrichten.
Smartengeld: de hoogte van de smartengeldvergoeding is sterk afhankelijk van de aard van het letsel, de ernst, de duur en de gevolgen ervan. Vergoeding in verband met onderhoud om/rondom uw woning (verlies van zelfwerkzaamheid, genoemd); U kunt bijvoorbeeld uw tuin (tijdelijk) niet zelf onderhouden of u had gepland uw woning opnieuw te schilderen?
Verlies aan verdienvermogen; vergoeding in verband met gemist inkomen, carrière en pensioen.
Reiskosten en mobiliteitskosten
Medische kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed
Eigen risico zorgverzekering
Vergoeding in verband met studievertraging
Vergoeding in verband met zorgkosten
Vergoeding in verband met de aanschaf van hulpmiddelen Hoelang duurt het voordat ik mijn schade uitgekeerd krijg?
De duur van een letselschadetraject kan verschillen. Het kan enkele maanden tot enkele jaren duren, geheel afhankelijk van de omstandigheden. Bij zwaar letsel is het traject doorgaans langer. Met welke partijen krijgt u te maken?
In de eerste plaats krijgt u te maken met uw advocaat. Die treedt voor u in contact met de aansprakelijke partij. Dat is meestal een verzekeraar. Verzekeraars werken vaak met een schaderegelaar. Zo iemand beoordeelt voor de verzekeraar hoeveel schade er is geleden, en hoeveel geld de verzekeraar voor u opzij moet zetten. De schaderegelaar is in loondienst van de verzekeraar, of van een schaderegelingsbureau. Als u door het letsel uw werk niet meer goed kunt doen, komt er vaak ook een arbeidsdeskundige kijken. Die kan u begeleiden bij uw re-integratie. De arbeidsdeskundige praat met uw werkgever en de arbo-arts. Hij helpt te zoeken naar een goede balans. Aan de ene kant is er de belasting van uw werk. Aan de andere kant uw (verminderde) belastbaarheid. De arbeidsdeskundige geeft ook adviezen over aanpassingen op de werkplek en het inzetten van hulpmiddelen. Als dat nodig is, schat hij in wat u nog wel kunt en hij helpt met omscholing, De aansprakelijke partij betaalt de rekening van de arbeidsdeskundige. U kunt naast een arbeidsdeskundige ook te maken krijgen met andere partijen, zoals medische specialisten, een care manager of een rekenkundige. Wat kost juridische hulp bij letselschade?
Zolang niemand erkent dat hij aansprakelijk is, zijn de kosten van rechtshulp voor uw eigen rekening. Zodra iemand de aansprakelijkheid erkent, geldt een speciale regel. Dan moet de aansprakelijke partij uw rechtsbijstandskosten betalen. De kosten moeten dan wel redelijk zijn. Vaak is de aansprakelijke partij bereid om de kosten van rechtsbijstand aan uw advocaat te betalen. Toch kan het zijn dat u een (groot) deel van de advocaatkosten zelf moet betalen. Bijvoorbeeld ook als u ook zelf schuld heeft of als de aansprakelijke partij maar een (klein) deel van de kosten betaalt. Kosten voor een deelgeschil
Voor de advocaatkosten bij het voeren van een proces ligt dat anders. Soms moet u naar de rechter om uw recht te halen. Dan moet dan omdat de partijen er samen niet uitkomen. Sinds 1 juli 2010 geldt de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade. Die maakt het mogelijk om een deel van het geschil voor te leggen aan de rechter. Bijvoorbeeld de vraag of u zelf ook schuld heeft aan de schade. De aansprakelijke partij betaalt de kosten van zo’n deelgeschilprocedure zelfs als de rechter u ongelijk geeft. Er bestaan wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het deelgeschil gaat over wie aansprakelijk is. Krijgt u daarin ongelijk, dan zijn de kosten ook voor uw rekening. De deelgeschilprocedure is alleen geschikt voor een afgebakend probleem. De deelgeschilprocedure speelt zich af in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject. Om deze reden begroot de rechter de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt in de beschikking. Bij de begroting van de kosten dient de rechter in een deelgeschilprocedure de redelijkheidstoets te hanteren; zowel het inroepen van rechtsbijstand als de daarvoor gemaakte kosten moeten redelijk zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvoor dus niet in aanmerking komen. Kosten van een bodemprocedure
Als uw letselschadezaak in volle omvang aan de rechter wil voorleggen, heet dat een bodemprocedure. Bij een bodemprocedure betaalt u altijd zelf uw advocaat. De rechter beslist aan het eind van de procedure of de partij die ongelijk krijgt ook de kosten van de andere partij betaalt. Daar bestaan vaste tarieven voor. Helaas dekken die bijna nooit de werkelijke kosten van een procedure. Vergoeding van rechtshulp
Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Neem dan tijdig contact op met uw verzekeraar. Nederland kent ook rechtshulp die de overheid betaalt. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen liggen. Uw advocaat kan een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand indienen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u kijken of u recht heeft op subsidie: www.rvr.org. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. De Raad krijgt uw gegevens van de Belastingdienst. Heeft u recht op subsidie, dan betaalt de Raad uw advocaat. Dat heet een toevoeging. U moet wel een eigen bijdrage betalen. De Raad bepaalt de hoogte ervan. Verder kunt u met een toevoeging aanspraak maken op een korting op het griffierecht, in geval van een procedure. De toevoeging dekt echter niet de overige kosten, die kunnen ontstaan in het kader van de afhandeling van uw letselschadezaak, dat wil zeggen: de kosten voor het opvragen van medische informatie
de kosten van de medisch adviseur
de kosten van eventueel in te schakelen experts
het griffierecht (wel is een korting mogelijk)
de kosten van getuigen
de proceskostenveroordeling die u moet betalen, indien u de procedure verliest. Als iemand de aansprakelijkheid van uw letselschade erkent, kunt u de toevoeging niet gebruiken. De andere partij betaalt dan uw rechtsbijstand, voor zover deze redelijk en gebruikelijk zijn in het geschil waarvoor rechtshulp wordt gevraagd. Ook als u door de rechtshulp een flinke som geld ontvangt, kan de toevoeging vervallen, omdat u daardoor de toevoegingsnormen overschrijdt. U zult dan alsnog (een deel van) de kosten van de advocaat moeten betalen. Meestal is het in de geschetste situatie dan zo, de verzekeraar niet alleen uw schadevergoeding betaalt, maar ook (een deel van) de kosten van de advocaat en alle bijkomende kosten (van de medisch adviseur, de experts etc.). De werkzaamheden worden bij Advocatenkantoor Nobiles in beginsel verricht op basis van een standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen kan daarvan in overleg worden afgeweken. Indien een advocaat in een specifiek geval met een rechtszoekende, die voor een toevoeging in aanmerking komt, overeenkomt dat door de rechtzoekende geen gebruik (meer) wordt gemaakt van gesubsidieerde rechtsbijstand en dat in plaats daarvan de zaak op betalende basis zal worden behandeld, kan hij zijn werkzaamheden niet op toevoegingsbasis declareren. Indien een toevoeging is verleend, wordt deze aan de Raad ter intrekking gezonden. U zult dan ook voor de (openstaande) kosten verschuldigd blijven. Mocht de verzekeraar weigerachtig blijven bepaalde kosten te voldoen, dan treedt de advocaat met u in overleg. Uw advocaat zal duidelijke afspraken met u maken over de vraag welke kosten wel of niet aan u doorbelast zullen worden. Ook hier geldt: vraag erom als het u niet voldoende duidelijk is. Een advocaat mag zelf bepalen, welke financiële afspraken hij met u maakt. Dit zal tijdens het eerste gesprek die u met uw advocaat heeft worden besproken. Vaak is het moeilijk om vooraf een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies verloopt, is afhankelijk van vele onzekere factoren. Het kan daardoor gebeuren dat uw advocaat er meer tijd aan moet besteden dan hij vooraf dacht. Hij zal u tussentijds informeren, zo ook over het extra werk en de oplopende kosten. Duurt een zaak langer, vraag uw advocaat dan regelmatig op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken of om u tussentijdse declaraties te sturen. Zo houdt u de kosten in de gaten. Hoe verloopt het contact als Advocatenkantoor Nobiles mijn zaak behandelt? Advocatenkantoor Nobiles staat voor persoonlijke betrokkenheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat er regelmatig contact is om te bekijken of er bepaalde ontwikkelingen zijn. Wij vinden het zeer belangrijk dat wij toegankelijk zijn en cliënten in geval van vragen niet aarzelen om bij ons aan te kloppen. Regelmatig contact is uiteraard ook van belang voor het waarborgen van de continuïteit in een dossier. Elkaar op de hoogte houden door middel van informatieverschaffing draagt hieraan bij. Gratis kennismakingsgesprek
U kunt bij ons terecht voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal een half uur, Vraag hiernaar bij het maken van een eerste afspraak. In dat gesprek kunt u zich in algemene zin juridisch oriënteren en kan de advocaat u een goede indruk geven van uw situatie en de mogelijkheden om stappen te ondernemen. Als u de advocaat na dit eerste kosteloze eerste gesprek daadwerkelijk aan het werk zet, zal deze uiteraard wel kosten in rekening brengen. Maak in dit stadium al goede financiële afspraken met de advocaat. Heeft u nog een vraag? Laat het ons weten.

T +31 (0)26 379 03 23

F +31 (0)26 379 69 68

E info@advocatenkantoornobiles.nl

CONTACT

Willemsplein 37-3

6811KC Arnhem

ADVOCATENKANTOOR NOBILES © All Rights Reserved